[ stop the slideshow ]

受持讀誦《無量壽經》,憶念西方阿彌陀佛及彼國土。

香港冬至祭祖護國息災超薦繫念法會-第三天 (3).jpg 受持讀誦《無量壽經》,憶念西方阿彌陀佛及彼國土。Thumbnails上午十一點舉行佛前大供,供養十方諸佛菩薩與一切眾生。受持讀誦《無量壽經》,憶念西方阿彌陀佛及彼國土。Thumbnails上午十一點舉行佛前大供,供養十方諸佛菩薩與一切眾生。